In Card Visit lấy liền – Danh thiếp nhanh

Thời gian 2 giờ sau khi nhận cọc