Photocopy A4

200

Bảng giá:

  • < 100 tờ: 800đ/tờ
  • <500 tờ : 320đ/tờ
  • <1000 tờ: 240đ/tờ
  • < 5000 tờ: 160đ/tờ